Συμφωνητικό Μίσθωσης Ηλεκτρικού Ποδηλάτου

Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρεία με την επωνυμία «KEZQO» και η οποία θα αναφέρεται στο παρόν ως εκμισθώτρια, εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το ηλεκτρικό ποδήλατο που αναγράφεται στο παρόν και οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρικό ποδήλατο το αντικαθιστά, σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού.

 

 Παράδοση και παραλαβή : Ο μισθωτής παρέλαβε το ηλεκτρικό ποδήλατο με κινητήρα 250 Watt σε άριστη κατάσταση, κατασκευασμένο και διατηρημένο σε απόλυτη αρμονία με τις κείμενες διατάξεις ασφαλείας του ελληνικού και του ενωσιακού δικαίου. Ο μισθωτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι το εξέτασε ιδίοις όμμασι και το βρήκε της αρεσκείας του,  κατάλληλο για τη χρήση και το σκοπό που το μισθώνει. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει  στην εκμισθώτρια το ηλεκτρικό ποδήλατο καθώς και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που τα παρέλαβε, στον τόπο από τον οποίο τα παρέλαβε και στο χρόνο που συμφωνήθηκε με το παρόν. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μισθωτής έχει την υποχρέωση κατά την επιστροφή να καταβάλει στην εκμισθώτρια την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσης καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και τη χρήση του οχήματος οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή αλλά με έξοδα αυτού από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά τη κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του ηλεκτρικού ποδηλάτου ή χρήσης κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μίσθωσης καθώς και κίνδυνος μη είσπραξης της αποζημίωσης χρήσης και κάθε άλλης οφειλόμενης αποζημίωσης.

 Όρια ηλικίας, ύψους και βάρους μισθωτή Απαγορεύεται η εκμίσθωση και η χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου σε άτομα ηλικίας κάτω των 15 και άνω των 65 ετών. Ο μισθωτής καθώς και ο κάθε τρίτος δηλωμένος χρήστης του ηλεκτρικού ποδηλάτου θα πρέπει να έχει ύψος άνω του 1,50 μ. και βάρος κάτω των 120 κιλών για την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και των ποδηλάτων. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης για τα ανωτέρω δεν ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη και περαιτέρω αστική ευθύνη για αποζημίωση της εκμισθώτριας από το μισθωτή δεν αποκλείεται.

 Καταχώριση προσωπικών στοιχείων και κωδικός ασφαλείας Κάθε μισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και τα στοιχεία των λοιπών δηλωμένων από τον ίδιο χρηστών του ηλεκτρικού ποδηλάτου κατά την κράτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα της εκμισθώτριας. Με βάση την κράτηση και την καταχώριση των στοιχείων αντιστοιχεί στο μισθωτή αλλά και σε κάθε δηλωμένο από το μισθωτή χρήστη ένας κωδικός ασφαλείας.

 Ασφάλεια. Μισθωτής και δηλωμένοι χρήστες καλύπτονται ασφαλιστικά με απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων) καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Η ασφαλιστική κάλυψη εξειδικεύεται στο αντίστοιχο για έκαστο ηλεκτρικό ποδήλατο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αντίγραφο του οποίου θα παραδοθεί στον μισθωτή με την παράδοση του ηλεκτρικού ποδηλάτου.

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι στην ασφαλιστική κάλυψη δεν συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος κατ’ αυτό το τρόπο να μην συμμετέχει σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις και να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να προστατεύει και να διατηρεί το ηλεκτρικό ποδήλατο στην κατάσταση που τα παρέλαβε.

Δικαιούχος σε κάθε περίπτωση του ασφαλίσματος σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ορίζεται η Εκμισθώτρια καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας, πλην των τυχόν καλυπτομένων κινδύνων θανάτου, ολικής ή μερικής ανικανότητας, νοσηλείας, όπου δικαιούχος του αντίστοιχου ασφαλίσματος ορίζεται ο μισθωτής.

Για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι εξοπλισμένο με σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού και αντικλεπτικό σύστημα.

 Απαγόρευση χρήσης από μη δηλωμένο τρίτο. Απαγορεύεται στο μισθωτή να υπεκμισθώσει ή να χρησιδανείσει σε κάποιο τρίτο μη δηλωμένο εξ αρχής πρόσωπο το ηλεκτρικό ποδήλατο. Σε περίπτωση που το ηλεκτρικό ποδήλατο παραχωρηθεί προς χρήση σε μη δηλωμένο στην εκμισθώτρια τρίτο πρόσωπο αίρεται η ασφαλιστική κάλυψη και οποιαδήποτε ζημιά βαραίνει άνευ άλλου τινός και εις ολόκληρο το μισθωτή. Η αστική ευθύνη του μη δηλωμένου τρίτου χρήστη διατηρείται στο ακέραιο και ο τρίτος ενέχεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το μισθωτή.

 Κράνος Ασφαλείας. Η εκμισθώτρια παραδίδει στο μισθωτή κράνος ασφαλείας με τη σύσταση να το φορά κατά τη χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου. Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά το οποίο ο χρήστης του ποδηλάτου δε φορούσε κράνος, η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί ολικώς.

Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης. Μία (1) ώρα. Για κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης χωρίς έγγραφη παράταση ή την εκ νέου ηλεκτρονική κράτηση και προπληρωμή, καταβάλλεται το 1/5 της ημερήσιας τιμής. Πέρα των τριών (3) ωρών καθυστέρησης θα χρεώνεται μία επιπλέον μέρα.

Παράταση. Ο μισθωτής μπορεί να παρατείνει τη μίσθωση ενημερώνοντας σχετικά την εκμισθώτρια και λαμβάνοντας έγγραφη έγκριση από αυτή. Αν δεν τηρήσει αυτές τις διατυπώσεις, ο μισθωτής φέρει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του ηλεκτρικού ποδηλάτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο ηλεκτρικό ποδήλατο είτε για κάποιο άλλο, το οποίο δόθηκε για αντικατάσταση.

Επιστροφή νωρίτερα. Αν ο μισθωτής παραδώσει στην εκμισθώτρια το ηλεκτρικό ποδήλατο πριν από το συμφωνημένο χρόνο λήξης της μίσθωσης, δεν έχει αξίωση επιστροφής χρημάτων.

Τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο μισθωτής καθώς και κάθε χρήστης του ηλεκτρικού ποδηλάτου υποχρεούται να τηρεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις διατάξεις για ασφαλή οδήγηση και τους κανόνες δημόσιας ασφάλειας.

Όριο ταχύτητας. Ανώτατο όριο ταχύτητας ορίζονται τα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα. Οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στο ηλεκτρικό ποδήλατο εξαιτίας της μη τήρησης του ως άνω ορίου βαραίνει αποκλειστικά το μισθωτή. Περιορισμός ή αποκλεισμός της ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση ατυχήματος κατά το οποίο ο χρήστης είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας δεν αποκλείεται.

Κυρώσεις. Κάθε τυχόν κύρωση, ποινή ή πρόστιμο που επιβλήθηκε στο μισθωτή κατά τη χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου βαραίνει αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή.

Λοιποί όροι χρήσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το ηλεκτρικό ποδήλατο, να το διατηρεί στην κατάσταση που το παρέλαβε και γενικά να επιδεικνύει την επιμέλεια του μέσου συνετού χρήστη του οδικού δικτύου. Οποιαδήποτε επισκευή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας.

Μεταφορά με μέσα. Απαγορεύεται η φόρτωση του ηλεκτρικού ποδηλάτου σε τρένο, πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς τη γραπτή έγκριση της εκμισθώτριας.

 Αποποίηση ευθύνης εκμισθώτριας. Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της εκμισθώτριας για την ανωτέρω αιτία.

Ευθύνη αποζημίωσης μισθωτή. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την εκμισθώτρια καθώς και κάθε τρίτο σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ολικής καταστροφής του ηλεκτρικού ποδηλάτου με το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €).

Προσωπικά στοιχεία. Ο μισθωτής συναινεί στη λεπτομερή καταχώριση των προσωπικών του στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, όταν ο μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά στις αρχές της Χώρας, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τέλεσης αδικήματος.

Πολιτική ακύρωσης κράτησης: Κάθε κράτηση που θα ακυρωθεί 72 ώρες πριν από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης θα επιστρέφεται. Κάθε κράτηση που θα ακυρωθεί σε λιγότερο από 72 ώρες πριν από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης δεν επιστρέφεται. 

Παραλαβή / Παράδοση: α) Η παραλαβή από το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι της Ραφήνας χρεώνεται 10 € για κάθε όχημα. β) Η παράδοση στο λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι της Ραφήνας χρεώνεται 10€ για κάθε όχημα. 

Ώρες Λειτουργίας: Η παραλαβή εκτός των ωρών εργασίας θα χρεωθεί 10 €. Η παράδοση εκτός ωρών εργασίας θα χρεωθεί 10 €. 

Λοιποί όροι. Το ηλεκτρικό ποδήλατο ανήκει πάντοτε στην εκμισθώτρια. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης οποιοσδήποτε άλλος κάνει χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το μισθωτή. Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη, αν δε συμφωνηθεί εγγράφως. Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στην περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την εκμισθώτρια όσο και στις περιπτώσεις παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης ή της αντικατάστασης του αρχικά μισθωμένου ηλεκτρικού ποδηλάτου με άλλο. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το αντίγραφο που βρίσκεται στην κατοχή της εκμισθώτριας. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδεις και βασικούς για τους σκοπούς αυτού. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εκμισθώτριας και του μισθωτή από αυτό θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρισκονται στην έδρα ή την περιφέρεια της εκμισθώτριας.

 

 

Χρεώσεις για απώλειες ή και φθορές κατά την ενοικίαση

 

•       Κλειδί μπαταρίας 12 ευρώ

•       Κλειδί κλειδαριάς 10 ευρώ

•       Βάση κινητού 10 ευρώ

•       Καθρέφτες 10 ευρώ

•       Ιμάντας 8 ευρώ

•       Παιδικό κάθισμα 75 ευρώ

•       Στάντ 25 ευρώ

•       Οθόνη 100 ευρώ

•       Μανέτες φρένων 60 ευρώ

·         Μπαταρία 400 ευρώ

 

*Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Με κάθε ενοικίαση συμφωνείτε με όλα τα παραπάνω