Προσωπικά δεδομένα - Privacy policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία με την επωνυμία “ΚΕΖΚΟ Μ.Ι.Κ.Ε.”, Βεΐκου 65, Κουκάκι Τ.Κ. 11741 (στο εξής η “Εταιρεία”), σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Νόμο. Με την παρούσα πολιτική προστασίας (στο εξής η “Πολιτική”), σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί / συμπληρωθεί / ενημερωθεί οποτεδήποτε από την Εταιρεία, με σκοπό την εναρμόνισή της με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Συνιστάται να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν μεταβολές.

Τι είναι ο Κανονισμός GDPR:
Είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 27/4/2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετημάτων και τροποποιήσεων, δια των οποίων ενσωματώνεται στην Ελληνική έννομη τάξη (στο εξής ο “Κανονισμός”).

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα:
Είναι στοιχεία-πληροφορίες που σας αφορούν και σας καθιστούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, όπως ενδεικτικά όνομα-επώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κ.α. (στο εξής τα “Δεδομένα”).

Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα:
Πρόκειται για στοιχεία-πληροφορίες που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα που αφορούν την υγεία (στο εξής τα “Δεδομένα ειδικών κατηγοριών”).

Τι είναι η επεξεργασία δεδομένων:
Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε Δεδομένα ή/και Δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση και κάθε μορφή διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή (στο εξής η “Επεξεργασία”).

Ποια δεδομένα συλλέγουμε:
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση εκάστου σκοπού. Τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα εσείς έχετε παράσχει προς την Εταιρεία, είτε στα πλαίσια αντίστοιχης συμβατικής σας σχέσης (στο εξής η “Σύμβαση”), είτε κατά την επικοινωνία σας με την Εταιρεία (έγγραφη, τηλεφωνική, ηλεκτρονική), είτε κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που περιέχονται σε φόρμες, αιτήσεις, αναφορές κλπ και συγκεκριμένα:

Δεδομένα ταυτότητας (λ.χ. όνομα-επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ.).
Δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ. διεύθυνση κατοικίας ή/και εργασίας, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση- e mail, αρ. fax, αρ. τηλεφώνου/ων).
Δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ. IP address).
Λοιπά Δεδομένα (λ.χ. επιγραμμικά αναγνωριστικά, στοιχεία θέσης, οικειοθελώς αποκαλυπτόμενες πληροφορίες).
Πως χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα:
Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα για το άκρως απαραίτητο χρονικό διάστημα, με βάση την τήρηση των νόμιμων προθεσμιών και των αρχών της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.
Τα Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους εκάστοτε σκοπούς και θα είναι προσβάσιμα από το -εξουσιοδοτημένο προς τούτο- προσωπικό της Εταιρείας και τους αντίστοιχους συνεργάτες (λ.χ. εκτελών την επεξεργασία, υπεύθυνος προστασίας, τεχνικό προσωπικό), που δεσμεύονται από αντίστοιχες συμβάσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, κατά τους ορισμούς του Νόμου.
Η Εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών, διαδικασιών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια των Δεδομένων, την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας, παράνομης ή παράτυπης χρήσης τους και την εν γένει συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα:
Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα, με σκοπό:

την συμμόρφωσή της με την -εκάστοτε ισχύουσα- νομοθεσία, τις δικαστικές και λοιπές αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών, τους Ευρωπαϊκούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και τα εν γένει νομοθετήματα.
Tην άσκηση και κατοχύρωση επιμέρους εννόμων αξιώσεων και δικαιωμάτων.
την επικοινωνία μας για την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της, την προσαρμογή του ιστοτόπου στα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες σας και την παροχή ενημέρωσης (τηλεφωνικής, έγγραφης, ηλεκτρονικής, μέσω αποστολής μηνυμάτων κλπ) σε σχέση με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να σας φανούν χρήσιμες,
την διαχείριση των αιτημάτων σας ή αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών.
Με την αποδοχή της Πολιτικής παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία προς επεξεργασία των Δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Σε περίπτωση επεξεργασίας των Δεδομένων για άλλον σκοπό, πέραν των ανωτέρω ή κατωτέρω αναφερομένων, η Εταιρεία οφείλει να λάβει την προηγούμενη άδειά σας και να σας παράσχει κάθε αναγκαία πληροφορία για τον σκοπό της επεξεργασίας.

Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας:
Ως νομική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων σας ορίζεται ανά περίπτωση:

η ρητή συγκατάθεσή σας για τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
η εκτέλεση της Σύμβασης.
η συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομη υποχρέωσή της.
η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού.
Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων:
Κατά την έννοια του Κανονισμού, αποδέκτες είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι δημόσιες αρχές, οι υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, προς τους οποίους γνωστοποιούνται τα Δεδομένα (στο εξής οι “Αποδέκτες”). Ως Αποδέκτες ορίζονται: (α) οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) προς τους οποίους θα γνωστοποιούνται τα Δεδομένα με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, (β) θυγατρικές και συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις και εταιρείες του Ομίλου, (γ) συνεργαζόμενες εταιρείες, τρίτα μέρη και πάροχοι επαγγελματικών ή τεχνικών υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση των προεκτεθέντων σκοπών.
Οι Αποδέκτες που λαμβάνουν Δεδομένα, θα τα επεξεργάζονται -κατά περίπτωση- ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα προς τούτο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Πέραν των Αποδεκτών που αναφέρονται στην Πολιτική, η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή παραχώρηση των Δεδομένων σε τρίτους, παρά μόνον εάν καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές. Με την αποδοχή της παρούσας παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία για την διαβίβαση των Δεδομένων στους οριζομένους Αποδέκτες.

Πως εξασφαλίζουμε τα Δεδομένα:
Η Εταιρεία δηλώνει πως τα Δεδομένα:

Θα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.
Θα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.
Θα είναι κατάλληλα, συναφή και θα περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο εν σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
Θα είναι ακριβή και θα επικαιροποιούνται κατόπιν σχετικής ενημερώσεως.
Θα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που θα εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ δε άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτες χώρες:
Τα Δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. εφ’ όσον διαθέτουν τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ή εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Ενημέρωση:
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του Κανονισμού, ορίζεται η εταιρεία “ΚΕΖΚΟ Μ.Ι.Κ.Ε.”, Βεΐκου 65, Κουκάκι Τ.Κ. 11741, Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kezqo.gr, Τηλ.: 210-9228968.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας:
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

πρόσβασης στα Δεδομένα, υπό την έννοια της επιβεβαίωσης της τυχόν επεξεργασίας τους από την Εταιρεία, τις κατηγορίες Δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους Αποδέκτες, το χρονικό διάστημα επεξεργασίας, της λήψης αντιγράφου των Δεδομένων και ενημερωμένου καταλόγου των Αποδεκτών.
Διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων, υπό την έννοια της επικαιροποίησής τους κατόπιν σχετικής ενημερώσεώς σας προς την Εταιρεία.
Συμπληρώσεως ελλιπών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Διαγραφής των Δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεσή σας προς την Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την τήρηση υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει της έννομης τάξης ή/και για την εκτέλεση Σύμβασης ή/και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Περιορισμού της επεξεργασίας, όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων και για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβειά τους ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους, ζητώντας, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους ή όταν η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα Δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα Δεδομένα απαιτούνται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Η Εταιρεία θα ανακοινώνει κάθε διόρθωση, συμπλήρωση, διαγραφή Δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους σε κάθε Αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
Φορητότητας των Δεδομένων, υπό την έννοια της διαβιβάσεώς τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τις προϋποθέσεις του Κανονισμού.
αντιτάξεως στην επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της αντιτάξεως σε συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας), υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, εκτός εάν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή.
Τα προπεριγραφέντα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε επικοινωνώντας γραπτώς με την Εταιρεία στις άνω δηλωθείσες διευθύνσεις επικοινωνίας ή αντιστοίχως με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων – Κατάρτιση προφίλ:
Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στον ιστότοπο.

Δεδομένα τρίτων:
Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση Δεδομένων τρίτων (λ.χ. επί νομικού προσώπου: μελών του προσωπικού) εμπεριέχει ταυτόχρονα: (i) την άδεια προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των γνωστοποιηθέντων Δεδομένων και (ii) την διαβεβαίωσή σας ότι έχετε εξασφαλίσει την κατά Νόμον απαιτούμενη συγκατάθεση των τρίτων και μάλιστα τόσο για την γνωστοποίηση των Δεδομένων τους, όσο και για την παροχή της χορηγούμενης αδείας επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα Πολιτική Προστασίας.

Σύμβαση:
Σε περίπτωση συμβατικής σας σχέσης με την Εταιρεία (λ.χ. πελάτες / προμηθευτές / συνεργάτες), πλέον των ανωτέρω εφαρμόζονται (και / ή) τα εξής:
Στην έννοια των Δεδομένων περιλαμβάνονται και:

Δεδομένα ατομικών επιχειρήσεων (λ.χ. επωνυμία, έδρα, αρ. ΓΕΜΗ, στοιχεία νομίμου εκπροσώπου),
Δεδομένα οικονομικών συναλλαγών (λ.χ. αρ. τραπεζικού/ων λογαριασμού/ων),
Φορολογικά δεδομένα (λ.χ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.),
Στοιχεία για την εκτέλεση της Σύμβασης ή την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων εξ αυτής.
Στοιχεία της μεταξύ μας επικοινωνίας, όπως λ.χ. η καταγραφή κλήσης προς το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας (εφ’ όσον επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και υπό τις εκάστοτε προϋποθέσεις), καταχώριση e-mail ή επιστολών.
Με την αποδοχή της παρούσας, παρέχετε στην Εταιρεία την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων, με επιπλέον σκοπούς:
Την επικοινωνία μας στα πλαίσια της Σύμβασης και
την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ειδικότερη Νομοθεσία που διέπει την Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία των Δεδομένων πραγματοποιείται για την εκτέλεση της Σύμβασης, την εναρμόνιση με τις νομοθετικές επιταγές και την άσκηση επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Ως Αποδέκτες ορίζονται και οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) προς τους οποίους θα γνωστοποιούνται τα Δεδομένα προς εκτέλεση της Σύμβασης ή άσκηση ειδικοτέρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (λ.χ. εταιρείες λογιστικών προγραμμάτων, crm κλπ).
Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα επί όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η Σύμβαση ή/και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της, εφ’ όσον απαιτείται για την την εκτέλεση / άσκηση επιμέρους συμβάσεων / δικαιωμάτων ή την εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η ανάκληση της συγκατάθεσης, η διαγραφή, η φορητότητα των Δεδομένων και η αντίταξη στην επεξεργασία, ενδέχεται να επιφέρουν συνέπειες εάν η Εταιρεία δεν δύναται πλέον να συμμορφωθεί με έννομες ή συμβατικές υποχρεώσεις της.

Βιογραφικό:
Σε περίπτωση που αποστείλετε βιογραφικό σας προς την Εταιρεία ή νόμιμο εκπρόσωπό της, πλέον των ανωτέρω εφαρμόζονται (και / ή) τα εξής:
Στην έννοια των Δεδομένων περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που οικειοθελώς περιλαμβάνετε στο βιογραφικό σας (λ.χ. ιστορικό απασχόλησης -συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των εταιρικών επωνυμιών, εκπαίδευση, εργασιακά προσόντα, οικονομικές πληροφορίες, δεδομένα ειδικών κατηγοριών, προτιμήσεις εργασίας κ.α.).
Ως σκοπός επεξεργασίας ορίζεται και η επικοινωνία για την διερεύνηση των προϋποθέσεων τυχόν πρόσληψης / απασχόλησής σας στην Εταιρεία, θυγατρική ή συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, στο ευρύτερο μέλλον, κατόπιν σχετικής αξιολογήσεως.
εΤα Δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία έως ανακλήσεως της συγκατάθεσης.

Υποχρεώσεις:
Με την αποδοχή της παρούσας αποδέχεστε την υποχρέωσή σας: (α) για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας αναφορικά με όσα περιέρχονται σε γνώση σας, εξ αιτίας ή αφορμής της Σύμβασης ή της επικοινωνίας σας με την Εταιρεία. Οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία σε σχέση με Δεδομένα Τρίτων [δηλ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα ειδικών κατηγοριών υπό τις προεκτεθείσες έννοιες], τα οποία αφορούν τρίτο πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων της Εταιρείας, συνεργατών, εταίρων, νομίμων εκπροσώπων κλπ) ή/και οικονομικές, εμπορικές, επιχειρηματικές κ.α. πρακτικές της Εταιρείας, θεωρείται απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα, απαγορευομένης οποιασδήποτε επεξεργασίας, κοινοποιήσεως ή γνωστοποιήσεώς τους και δη προς οιονδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, (β) για την μη διατήρηση αρχείου εγγράφων ή οποιωνδήποτε εν γένει στοιχείων που περιέχουν Δεδομένα Τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού ή φωτογραφικού, (γ) για την ενημέρωση της Εταιρείας σε κάθε τυχόν περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων Τρίτων ή/και τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή φθοράς τους, (δ) για την εκ μέρους σας τήρηση του Κανονισμού προστασίας δεδομένων.

Ιστότοπος:
Σε περίπτωση απλής επίσκεψης του ιστοτόπου χωρίς την εκ μέρους σας αποστολή μηνύματος / αιτήματος / αναφοράς κ.α. η επεξεργασία των Δεδομένων θα περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, ήτοι σε δεδομένα τα οποία συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης διαδικτύου στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, καθώς και τεχνικές ή άλλες παραμέτρους για την σύνδεση στον ιστότοπο. Οι εν λόγω τεχνικές πληροφορίες ενδέχεται, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις διαλαμβανόμενες πληροφορίες μόνον στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και προστασίας του ιστοτόπου ενάντια σε καταχρήσεις, επιθέσεις ή παράνομες ενέργειες.
Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Με δεδομένο πως η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τα μέτρα προστασίας των περιλαμβανομένων συνδέσμων αποποιείται κάθε σχετική ευθύνη και σας παρακαλεί να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας των εξωτερικών διαδικτυακών τόπων πριν την χρήση τους.

Cookies
Τοποθετώντας cookies εξασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας εξατομικεύοντας την επίσκεψή σας σε αυτήν.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία ζητούν άδεια προκειμένου να επιτραπεί η λειτουργία τους. Αφού συμφωνήσετε, τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή σας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και επιτρέπουν στις εφαρμογές του ιστού να ανταποκρίνονται σε εξατομικευμένες προτιμήσεις. Η εφαρμογή ιστού μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, συγκεντρώνοντας αντίστοιχες πληροφορίες.
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την βελτίωσή του και την προσαρμογή του στις ανάγκες των χρηστών / πελατών.
Συνολικά, τα cookies βοηθούν προκειμένου η Εταιρεία να παρέχει καλύτερα τις υπηρεσίες της μέσω του ιστοτόπου. Τα cookies δεν παρέχουν στην Εταιρεία πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε ή να κοινοποιήσετε.
Μπορείτε να επιλέξετε την αποδοχή ή την απόρριψη των cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον ιστότοπο.


PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

The company with the name "KEZKO M.I.K.E.", 65 Veikou, Koukaki PC 11741 (hereinafter the "Company"), informs you that the processing of your personal data is carried out in accordance with the Law. With this protection policy (hereinafter referred to as the "Policy"), we provide you with information regarding the collection, storage, processing and use of your personal data. The Policy may be amended / supplemented / updated at any time by the Company, in order to harmonize it with the applicable Legislation. It is recommended that you be informed regularly of any changes.

What is the GDPR Regulation:
Is Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27/4/2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as applicable, including legislations and amendments, through which it is incorporated in the Greek legal order (hereinafter the "Regulation").

What is personal data:
They are data-information that concern you and make you an identified or identifiable person, such as indicative name-surname, address, contact details, etc. (hereinafter the "Data").

What is sensitive personal data:
This is information that reveals racial or ethnic origin, religious or philosophical beliefs, trade union affiliation, genetic or biometric data, and health data (hereinafter referred to as "Special Category Data").

What is data processing:
Processing means any operation or series of operations performed with or without the use of automated means in Data of specific categories and / or data, such as collection, registration, organization, structure, storage, adaptation, modification, retrieval, retrieval, use, disclosure with transmission, dissemination and any form of disposal, association, combination, restriction, deletion or destruction (hereinafter referred to as "Processing").
What data do we collect:
The Company collects and processes only the Data that are absolutely necessary for the fulfillment of each purpose. The Data is limited to what you have provided to the Company, either in the context of your respective contractual relationship (hereinafter the "Contract"), or during your communication with the Company (written, telephone, electronic), or during the use of this website, including information contained in forms, applications, reports, etc. and in particular:
Identity data (eg first name, last name, patronymic, first name, date of birth, ID number).
Contact details (eg home and / or work address, postal address, e-mail address, fax number, telephone number (s)).
Identification data (eg IP address).
Other Data (eg online identifiers, location information, voluntarily disclosed information).

How we use the Data:
The Company will process the Data for the extremely necessary period of time, based on the observance of the legal deadlines and the principles of data minimization, limitation of storage and rational management of the files.
The Data will be processed by electronic and manual means according to the procedures and practices related to the respective purposes and will be accessible by the -authorized- staff of the Company and the respective associates (eg performing the processing). , protection officer, technical staff), bound by respective confidentiality and confidentiality agreements, as defined by the Law.
The Company will take all necessary measures, using advanced technologies, procedures, technical and organizational measures, in order to ensure the security of the Data, the avoidance of unauthorized access, loss, illegal or irregular use and its general compliance with the provisions of the Rules of Procedure.
For what purposes do we process the Data:
The Company will process the Data, in order to:

its compliance with the -always in force- legislation, judicial and other decisions of the competent authorities, European, Community and International Regulations and the general legislation.
The exercise and securing of individual legal claims and rights.
our communication for the improvement of its products and services, the adaptation of the website to your interests and desires and the provision of information (telephone, written, electronic, by sending messages, etc.) in relation to new products, special offers or other information that you may find them useful,
managing your requests or reports of side effects.
By accepting the Policy you provide your explicit consent to the Company for the processing of the Data for the aforementioned purposes. In case of processing of the Data for another purpose, in addition to the above or below mentioned, the Company must obtain your prior permission and provide you with all necessary information for the purpose of processing.
What is the legal basis of the processing:
The legal basis for the processing of your Data is defined on a case by case basis:

your explicit consent to the intended purposes.
the execution of the Contract.
the compliance of the Company with its legal obligation.
the pursuit of a legal interest of the Company, under the conditions of the Regulation.
Who are the recipients of the Data:
For the purposes of the Regulation, the recipients are natural or legal persons, public authorities, services or other bodies to whom the Data is disclosed (hereinafter referred to as the "Recipients"). Recipients are defined as: (a) public authorities and services, as well as third parties (natural or legal persons) to whom the Data will be disclosed in accordance with applicable law, (b) subsidiaries and companies affiliated with the Company and Group companies , (c) cooperating companies, third parties and providers of professional or technical services, for the accomplishment of the above purposes.


Recipients who receive Data will process it - as the case may be - as processors, processors or persons authorized to do so, in accordance with applicable law.
Apart from the Recipients mentioned in the Policy, the Company will not transfer, disclose or assign the Data to third parties, unless it is made mandatory by the current legislation or is required by public / judicial bodies / authorities. By accepting this you provide your explicit consent to the Company for the transmission of the Data to the designated Recipients.

How we secure the Data:
The Company declares that the Data:

They will be legally and fairly processed in a transparent manner.
They will be collected for specified, explicit and legitimate purposes and will not be further processed.
They will be appropriate, relevant and limited to the necessary extent in relation to the objectives pursued.
They will be accurate and will be updated upon relevant update.
They will be kept in a format that allows identification only for the required period of time.
They shall be treated in such a way as to guarantee their proper safety, including protection against unauthorized or unlawful processing and accidental loss, destruction or deterioration, using appropriate technical or organizational measures.
Data Transfer to Third Countries:
Your Data is transmitted only to bodies within the European Economic Area (EEA), therefore they are subject to the strict legislation of the European Union for the protection of personal data or to bodies outside the EEA. provided they have the necessary certifications and commitments to comply with relevant European safety standards or are subject to the requirements of the Regulation.
Update:
The company “KEZKO M.I.K.E.”, 65 Veikou, Koukaki PC, is defined as the controller, within the meaning of the Regulation. 11741, Email: info@kezqo.gr, Tel .: 210-9228968.
What are your rights:
Under applicable law you retain the following rights:

access to the Data, in the sense of confirmation of any processing by the Company, the categories of Data, the purposes of processing, the Recipients, the processing time, the receipt of a copy of the Data and an updated list of Recipients.
Correction of inaccurate Data, in the sense of updating them after your relevant information to the Company.
Completion of incomplete Data, including through a supplementary declaration.
Deletion of the Data by revoking your consent to the Company, provided that the Data is no longer necessary for compliance with the obligation imposed by the processing under the legal order and / or for the execution of the Contract and / or for the establishment, exercise or support legal claims.
Restriction of processing, when you question the accuracy of the Data and for a period of time that allows the Company to verify their accuracy or when the processing is illegal and you object to their deletion, asking instead to limit their use or when the Company Data is no longer needed for processing purposes, but Data is required to establish, exercise or support legal claims.
The Company will announce any correction, completion, deletion of Data or restriction of their processing to each Recipient to whom they were notified, unless this proves impossible or if it entails a disproportionate effort.
Data portability, in the sense of their transfer to another controller under the terms of the Regulation.
opposition to the processing (including opposition to a specific form of communication), subject to the provisions of the Rules of Procedure, unless there are legitimate grounds for processing or establishing, exercising or supporting legal claims.
revoke your consent at any time without prejudice to the legality of the processing based on the consent prior to its revocation.
complaint to a competent supervisory authority.
You can exercise your pre-described rights by contacting the Company in writing at the above stated contact addresses or respectively with the competent Data Protection Authority.
Use of automated decision making - Profile building:
The Company does not make decisions, nor does it create a profile based on an automated process during the processing of your Data, except in the case of using "cookies" on the website.
Third Party Data:
Your disclosure of Third Party Data (eg to a legal entity: staff members) includes at the same time: (i) the permission to the Company for the processing of the disclosed Data and (ii) your assurance that you have secured the required consent of third parties and even for the disclosure of their Data, as well as for the provision of their processing license, in accordance with the provisions of this Protection Policy.
Contract:
In case of your contractual relationship with the Company (eg customers / suppliers / partners), in addition to the above, the following apply (and / or):
The concept of Data also includes:
Data of sole proprietorships (eg name, registered office, GEMI number, details of legal representative),
Financial transaction data (eg bank account number (s)),
Tax data (eg Tax Identification Number, Tax Office),
Evidence for the execution of the Contract or the exercise of legal rights or obligations under it.
Elements of communication between us, such as the recording of a call to the call center of the Company (if permitted by the current Legislation and under the respective conditions), registration of e-mails or letters.
By accepting the present, you provide to the Company your explicit consent for the processing of the Data, with additional purposes:
Our communication under the Convention and
the compliance of the Company with the more specific Legislation governing the Contract. In this case, the processing of the Data is carried out for the execution of the Contract, the harmonization with the legal requirements and the exercise of individual rights and obligations.
Recipients are defined as public authorities and services, as well as third parties (natural or legal persons) to whom the Data will be disclosed for the execution of the Contract or the exercise of special rights and obligations (eg accounting software companies, crm, etc.).
The Company will process the Data for as long as the Contract exists and / or after its termination or expiration in any way, as long as it is required for the execution / exercise of individual contracts / rights or the harmonization with the obligations of the current legislation.
Withdrawal of consent, deletion, Data portability and processing objection may result if the Company can no longer comply with its legal or contractual obligations.
Resume:
In case you send your CV to the Company or its legal representative, in addition to the above, the following apply (and / or):
The concept of Data also includes the information that you voluntarily include in your CV (eg employment history - including job titles and corporate names, education, job qualifications, financial information, data of special categories, job preferences, etc.) .
The purpose of processing is defined as the communication for the investigation of the conditions of any recruitment / employment in the Company, subsidiary or affiliated company, in the wider future, after a relevant evaluation.
The Data will be processed by the Company until the consent is revoked.

Liabilities:
By accepting the present you accept your obligation: (a) to maintain confidentiality and confidentiality regarding what comes to your knowledge, for the purpose or occasion of the Contract or your communication with the Company. Any data or information in relation to Third Party Data [i.e. personal data and data of special categories within the above concepts], which concern a third party (including employees of the Company, associates, partners, legal entities representatives, etc.) and / or financial, commercial, business, etc. The Company's practices are considered strictly confidential, prohibiting any processing, disclosure or disclosure of them in any way and in any way, , (c) to inform the Company in any case of unauthorized or illegal processing of Third Party Data and / or accidental loss, destruction or damage, (d) for your observance of the Data Protection Regulation.

Website:
In case of a simple visit to the website without your sending a message / request / report etc. The processing of the Data will be limited to browsing data, ie data that is automatically collected for technical reasons, such as the IP address provided by the Internet access provider on your computer to connect to the Internet or in relation to your browser. the internet you are using, as well as techniques or other parameters for connecting to the site. This technical information may, in individual cases, constitute personal data. As a general rule, the Company uses the information contained only to the extent necessary for technical reasons in general, including the operation and protection of the website against abuse, attacks or illegal activities.

The site may contain links to third party websites. As the Company is not responsible for the protection measures of the included links, it disclaims any relevant responsibility and asks you to be informed about the protection policy of the external websites before using them.

Cookies
By placing cookies we ensure the proper operation of our website by personalizing your visit to it.
Cookies are small files that ask for permission in order to allow their operation. Once you have agreed, cookies help analyze web traffic or inform you when you visit a specific website.
Cookies ensure the proper operation of the website and allow web applications to respond to personalized preferences. The web application can tailor its functions to your needs and interests by gathering relevant information.
The website uses cookies in order to improve it and adapt it to the needs of users / customers.
Overall, cookies help the Company to better provide its services through the website. Cookies do not provide the Company with access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share or share.
You can choose to accept or reject cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to reject cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the site.