ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAFE BIKE

Αστική Ευθύνη προς τρίτους έως 50.000€ ανά συμβάν και ετησίως

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου σε περίπτωση – που με δική του υπαιτιότητα – προκαλέσει σε τρίτους Σωματική Βλάβη ή Θάνατο ή και Υλική Ζημία κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας/κυκλοφορίας του ποδηλάτου του.

Ολική Κλοπή Ποδηλάτου έως 3.000€

Καλύπτεται η Ολική Κλοπή του ποδηλάτου από την κύρια κατοικία, την αποθήκη της κύριας κατοικίας ή από το κλειστό γκαράζ της κύριας κατοικίας του Ασφαλισμένου, εφόσον αυτά ήταν κλειδωμένα και υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου – εξόδου.

Ίδιες Ζημίες Ποδηλάτου έως 3.000€

Αποζημιώνονται οι ζημίες που θα προκύψουν στο ίδιο το ποδήλατο του Ασφαλισμένου από ζημία συνεπεία ατυχήματος, κατά την κανονική του χρήση.

Απώλεια Ζωής Ποδηλάτη από Ατύχημα 10.000€

Σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από ατύχημα ή σωματικής βλάβης η οποία θα επιφέρει την Απώλεια Ζωής του Ασφαλισμένου, η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 10.000€

Σε περίπτωση που σωματική βλάβη από ατύχημα επιφέρει στον Ασφαλισμένο Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, που δεν του επιτρέπει να ασκήσει κάποιο επάγγελμα ή κάποια εργασία με αμοιβή, η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση.

Έξοδα Θεραπείας για Σωματικές Βλάβες από Ατύχημα έως 1.000€

Καλύπτονται οι ιατρικές ή χειρουργικές αμοιβές, έξοδα νοσοκομείου ή κλινικής, ακτινογραφίες, εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου εντός του νοσοκομείου ή της κλινικής, χρήση ασθενοφόρου αυτοκινήτου, φάρμακα, έξοδα φυσιοθεραπείας, χειρουργικούς επιδέσμους, νάρθηκες, γύψινους επιδέσμους, πατερίτσες, λάμες, αναγκαίες ειδικές συσκευές και μηχανικά βοηθήματα.

Οδοντιατρικά Έξοδα έως 500€

Καλύπτονται όλα τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο Ασφαλισμένος για τη θεραπεία ή αποκατάσταση των φυσικών δοντιών του που έπαθαν βλάβη από το Ατύχημα.

Οπτικά Έξοδα έως 500€

Καλύπτονται όλα τα έξοδα αντικατάστασης των φακών επαφής ή των γυαλιών όρασης στα οποία υπεβλήθη ο Ασφαλισμένος και τα οποία καταστράφηκαν από το Ατύχημα.

Νοσοκομειακό Επίδομα 15€/ήμερα

Σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλισμένου σε νοσοκομείο ή κλινική λόγω ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλλει 15€ ημερησίως για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο ή στην κλινική, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες για κάθε ατύχημα.

Άμεση Φροντίδα Ατυχήματος

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου, αυτό ακινητοποιηθεί από ατύχημα που καθιστά αδύνατη την κίνησή του, η Εταιρία καλύπτει τη μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο ή στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου.

ΠΑΡΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ